Cockroft formule = kidney clearance in ml/min;

 men;   (140 - age) x (Wt in kg)  
            ------------------------------  
            0,81 x creatinin in µmol/l

 women; (140 - age) x (Wt in kg) x 0,85
               ---------------------------------------
                    0,81 x creatinin in µmol/l

 must be higher than 90

BMI = Quetelet index

   Wt in kg  < 25  
  (Lt in m)²

   Preferred weight is 25 x (Lt in m)²

Target height

 men;    (Lt father + Lt mother + 13) / 2 + 4,5
 women; (Lt father + Lt mother - 13) /2 + 4,5

FRAX score

FRAX score

CAT test

CAT test